Regulamin rejestracji uczestników indywidualnych kursów realizowanych w ramach szkoleń

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Kursy realizowane w ramach szkoleń zwane są w dalszej części Regulaminu „Kursem”.

1.2 Organizatorem Kursu jest firma RFLOW Radosław Gutowski z siedzibą przy ul. Rydygiera 15a/42; 01-793 Warszawa.

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4 Uczestnikami Kursu są lekarze, dermatolodzy, dermatolodzy estetyczni, geriatrzy, onkolodzy, transplantolodzy, interniści, lekarze POZ, rezydenci, kosmetolodzy, kosmetyczki i inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursów, a także przedstawiciele sponsorów oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.

1.5 W ramach Kursu odbędą się sesje wykładowe oraz zajęcia praktyczne, których szczegółowy program znajduje się na oficjalnych stronach poświęconym Kursom pod adresem: www.rflow.pl

1.6 Oficjalny serwis internetowy Kursu, na którym należy dokonywać rejestracji znajduje się pod adresem www.rflow.pl/rejestracja

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Kursie jest:

2.1.1 zgłoszenie uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu lub odsyłając formularz rejestracyjny na adres korespondencyjny Organizatora (rflow Radosław Gutowski; ul. Rydygiera 15a/42; 01-793 Warszawa).

2.1.2 uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez organizatora w terminie 5 dni od dnia rejestracji.

2.2 Opłatę za Kurs należy przesłać na konto Organizatora po potwierdzeniu rejestracji, wpisując poniżej wskazane dane: Alior Bank; numer rachunku: 60 2490 0005 0000 4000 2772 5344; rflow Radosław Gutowski z siedzibą przy ul. Rydygiera 15a/42; 01-793 Warszawa; Tytułem: „Opłata rejestracyjna za udział w Kursie – nazwa – data i miejsce kursu.”, podając:

- w przypadku opłaty indywidualnej: imię i nazwisko

- w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP

- w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełna nazwa firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wniesiona opłata.

Informacje o opłatach otrzymają Państwo również, zaraz po rejestracji na dany kurs.

2.3 Organizator wystawi fakturę VAT/rachunek tytułem dokonanych wpłat.

2.3.1 Wystawiona przez Organizatora faktura VAT/rachunek będąca rozliczeniem dokonanej wpłaty, będzie w formie elektronicznej (format PDF).

2.4 Każdy Uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa w Kursie.

2.5 Za udział we wszystkich wykładach podczas Kursu Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne

2.6 Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.7 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kursie w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Kursie, w terminach określonych przez Organizatora.

2.8 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana w formie pisemnej.

2.9 Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconego fee w pełnej wysokości jeśli prześle pisemną rezygnacje do Organizatora przed upływem 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia Kursu. Po tym terminie zwrot fee nie przysługuje.

2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Kursu bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 

§3 Ceny i warunki płatności

3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Kursie zamieszczone są na stronie internetowej Kursu pod adresem: www.rflow.pl . Warunki płatności są przesyłane do Uczestnika po dokonaniu rejestracji na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem w Kursie.

3.3 Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym na stronie internetowej Kursu, upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4 Organizator ma prawo zmiany kosztu uczestnictwa w Kursie oraz udzielania rabatów.

 

§4. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora. 4.2 Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu. 4.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§5. Postanowienia końcowe

5.1 W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

5.2 W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kursu.

5.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.

5.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są, jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorami Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) 5.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.

5.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem.

5.8 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

5.9 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej http://www.rflow.pl/regulamin

5.10 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.rflow.pl